Shaolin Kong fu 18 Basic methods (ji ben kong shi ba shi) of combat

instructor: Shi Decheng, from Shaolin temple

__________________

The complete set of Shaolin kong fu video tutorials:

Shaolin Kong fu Basic Training:

Shaolin Barehanded Kong fu:
http://www.youtube.com/playlist?list=PL8F75C68BF1246C2B

Shaolin Weapons Kong fu:
http://www.youtube.com/playlist?list=PLE48D537F756421A2

Category: Martial Arts