Shaolin Kong fu 18 Basic methods (ji ben kong shi ba shi) of combat

instructor: Shi Decheng, from Shaolin temple

__________________

The complete set of Shaolin kong fu video tutorials:

Shaolin Kong fu Basic Training:

Shaolin Barehanded Kong fu:

Shaolin Weapons Kong fu:

Category: Martial Arts